Cumela-voorwaarden Gedeponeerd bij rechtbank Gelderland op datum 25 september 2020 onder nummer 40/2020
Definities en toepassingen
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten die de gebruiker van deze algemene voorwaarden,
verder te noemen opdrachtnemer, doet aan of sluit met derden, verder te noemen opdrachtgever.
1.2. Van deze algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijk aangegane overeenkomst worden afgeweken. Deze afwijkingen hebben
geen bindende werking op andere overeenkomsten met opdrachtgever.
1.3. De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid van deze
voorwaarden op latere overeenkomsten tussen opdrachtgever en gebruiker.
1.4. De voorwaarden worden aangeduid als Cumela-voorwaarden.
Aanbieding en overeenkomst
2.1. Alle offertes zijn een vrijblijvend aanbod.
2.2. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding heeft opdrachtnemer het recht om, indien een opdracht niet aan hem wordt gegeven,
alle redelijke kosten welke hij heeft moeten maken om zijn offerte te kunnen uitbrengen, in rekening te brengen aan opdrachtgever.
2.3. Overeenkomsten kunnen namens opdrachtnemer alleen aangegaan worden door daartoe bevoegde personen. Afspraken met bij de
uitvoering van het werk werkzame medewerkers van opdrachtnemer binden de opdrachtnemer niet. Op eerste verzoek van opdrachtgever
zal opdrachtnemer aangeven wie binnen het bedrijf van opdrachtnemer bevoegd zijn tot het aangaan van overeenkomsten.
2.4. Opdrachtnemer zal uitgaan van de juistheid van de door opdrachtgever verstrekte gegevens en hierop zijn aanbieding baseren. Schade
voortvloeiende uit onjuistheid of onvolledigheid van deze gegevens komt voor rekening van opdrachtgever.
Rechten industriële, intellectuele eigendom en data
3.1. Alle door opdrachtnemer verstrekte bestekken of omschrijvingen, begrotingen, plannen, tekeningen of andere bescheiden blijven eigendom
van opdrachtnemer en worden op eerste verzoek van de opdrachtnemer geretourneerd. Tevens geldt onverkort zijn auteursrecht
alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom.
3.2. Het staat opdrachtnemer vrij om tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden data te verzamelen voor zover deze dataverzameling
niet in strijd is met de wet. Deze verzamelde data is eigendom van opdrachtnemer tenzij anders is overeengekomen.
Prijzen
4.1. Alle door opdrachtnemer opgegeven, dan wel tussen opdrachtnemer en opdrachtgever overeengekomen prijzen, behoudens wanneer
zulks expliciet anders is vermeld, zijn exclusief omzetbelasting, verzekeringen, invoerrechten, heffingen, rechten en andere belastingen.
4.2. Bij overschrijding van de normale arbeidstijden op werkdagen, bij arbeid op zaterdagen en op zon- en feestdagen, dit alles op verzoek
van opdrachtgever, zal opdrachtnemer een toeslag op de overeengekomen prijzen in rekening brengen, welke evenredig is met de extra
hieruit voortvloeiende kosten.
4.3. Bij gebrek aan een reeds overeengekomen vaste prijs geschiedt de vaststelling van de prijs voor de uitgevoerde opdracht volgens de na
voltooiing gebleken omvang der verrichte werkzaamheden en geleverde of verbruikte materialen, op basis van de voor het begin van
de werkzaamheden door partijen overeengekomen tarieven, of bij gebreke van zodanige vaststelling, op basis van de ten tijde van de
oplevering van het werk ter plaatse geldende tarieven.
4.4. In het geval van meerdere opdrachtgevers zijn zij allen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de contractuele verplichtingen.
4.5. Het in het voorgaande lid bepaalde is tevens op een gedeeltelijk uitgevoerde opdracht van overeenkomstige toepassing.
4.6. Opdrachtnemer is gerechtigd opdrachtgever aanvangskosten in rekening te brengen.
4.7. Opdrachtnemer is gerechtigd voor uitvoering van de overeenkomst zekerheid te verlangen van opdrachtgever voor de nakoming van de
betalingsverplichtingen.
4.8. Opdrachtnemer is gerechtigd prijsstijging van kostprijsbepalende factoren waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen de
kostprijs van grond- en brandstoffen, materialen, fabricage, transport, valutawisselkoersen, stort- en verwerkingstarieven en dergelijke,
zulks ter beoordeling van opdrachtnemer, die zijn ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de op/aflevering,
aan opdrachtgever door te berekenen. Indien opdrachtnemer dit doet binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft
opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, van welk recht hij gebruik moet maken binnen 8 dagen na kennisgeving van de
prijsverhoging. Ontbinding van de overeenkomst op deze wijze geeft geen der partijen het recht op schadeloosstelling.
Uitvoering
5.1. Opdrachtnemer voert de opdracht uit op de wijze en gedurende een binnen de overeengekomen termijn gelegen tijd, welke hem,
rekening houdende met de belangen en voor zoveel mogelijk met de desbetreffende wensen van opdrachtgever, daartoe geschikt
voorkomen. Het tijdstip van de uitvoering van de opdracht wordt door opdrachtnemer tijdig aan opdrachtgever medegedeeld.
5.2. Opdrachtnemer heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd indien door overmacht of door
voor rekening van opdrachtgever komende omstandigheden, of door wijziging in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van
uitvoering, niet van opdrachtnemer kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd.
5.3. Bij overschrijding van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is opdrachtnemer aan opdrachtgever geen schadevergoeding
verschuldigd, tenzij bij schriftelijke overeenkomst anders door partijen is overeengekomen.
5.4. Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waar opdrachtgever verantwoordelijk voor is, dienen de
daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende schade en kosten door opdrachtgever te worden vergoed.
5.5. Wanneer opdrachtnemer en opdrachtgever van mening verschillen over de vraag of weers- en/of werkomstandigheden, daaronder
begrepen omstandigheden ten aanzien van het aanwenden van meststoffen of het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen, een
negatieve invloed op het werk kunnen hebben, is opdrachtnemer gerechtigd het werk niet uit te voeren, zonder dat daaruit enige plicht
tot schadevergoeding voortvloeit. Mocht opdrachtnemer het werk, op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever wel uitvoeren, dan is de
uitvoering van het werk voor risico van opdrachtgever en is opdrachtgever nimmer gerechtigd tot enige schadevergoeding, mochten de
werkzaamheden een negatief resultaat hebben.
5.6. De plaats van levering is de door opdrachtgever bepaalde locatie welke ontsloten is door een verharde weg. Vanaf het moment van
levering zijn de zaken voor risico van opdrachtgever. Hiervan kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.
Overmacht
6.1. Opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten voor de duur van een overmacht situatie.
6.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te
verwachten was en buiten de invloedssfeer van opdrachtnemer ligt. Daaronder wordt mede verstaan: overheidsmaatregelen, bijzondere
weeromstandigheden, stakingen, vervoersstremmingen, ziekte, onlusten en/ of oorlogen, en een toerekenbare tekortkoming in de
nakoming en/of overmacht aan de zijde van die personen waarvan opdrachtnemer afhankelijk is voor de fabricage en/of levering van
producten.
6.3. Overmacht kan nimmer grond zijn voor schadevergoeding aan opdrachtgever.
Wijzigingen in het werk en omstandigheden
7.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minder werk als:
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek;
b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
c. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken;
d. de normale werktijd met meer dan 10% wordt overschreden.
e. van de verrekenbare hoeveelheden wordt afgeweken. Bij afwijkingen groter dan 10% zullen opdrachtgever en opdrachtnemer een
gewijzigde eenheidsprijs overeenkomen.
7.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt
verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten
van de overeenkomst.
7.3. Indien tijdens de uitvoering onvoorziene omstandigheden blijken die niet door opdrachtgever schriftelijk zijn medegedeeld en ook
niet zonder onderzoek visueel waarneembaar waren voor opdrachtnemer ten tijde van het opnemen van het werk ter plaatse, zoals
bijvoorbeeld zich onder het maaiveld bevinden van stenen of andere objecten, funderingsresten of moerassige gedeelten of andere
grondsoorten dan zichtbaar aan de oppervlakte, heeft opdrachtnemer het recht de prijs aan te passen in verband met de extra kosten
die uit deze onvoorzienbare omstandigheden voortvloeien. Gaat opdrachtgever hier niet mee akkoord dan is opdrachtnemer bevoegd
de overeenkomst bij aangetekende brief met onmiddellijke ingang te ontbinden. Opdrachtgever is in dat geval niet gerechtigd tot het
vorderen van enige schadevergoeding, opdrachtnemer is wel gerechtigd over te gaan tot een afrekening op grond van art. 7:764 lid 2
BW.
7.4. Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag opdrachtnemer bij de eindafrekening 10% van het verschil van
de saldi bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat gevolg is van een verzoek van opdrachtnemer.
Verplichtingen opdrachtgever
8.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer tijdig kan beschikken over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en
goedkeuringen, zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen.
8.2. Opdrachtgever is verplicht onderzoek te plegen naar, en opdrachtnemer schriftelijk in te lichten omtrent alle omstandigheden, waaronder
begrepen de ligging en aanwezigheid van obstakels, kabels, leidingen en overige aanwezige belemmeringen en risico’s zoals onder
meer, maar niet uitsluitend de toestand van de bodem en (grond)waterstand, risico’s voor derden (bijvoorbeeld bij spuitwerkzaamheden),
aanwezige beschermde inheemse planten en – diersoorten, perceel beperkingen (bijvoorbeeld waterwingebied) en verontreiniging
van de bodem door in het werk voorkomende bouwstoffen en objecten.
8.3. Opdrachtgever dient zich te gedragen overeenkomstig de Wet Informatie-uitwisseling boven- en ondergrondse Netten (WIBON) en de
daarbij behorende en meest actuele CROW-richtlijn met betrekking tot zorgvuldig grondroeren.
8.4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, draagt opdrachtgever zorg voor de afsluiting respectievelijk de verbreking van alle in gebruik
zijnde aansluitingen op openbare nutsvoorzieningen en eventuele andere door, over of onder het terrein lopende leidingen en/of
kabels en andere obstakels en stelt hiervoor de benodigde verklaringen ter beschikking.
8.5. Opdrachtgever verplicht zich op verzoek van opdrachtnemer tot het geven van inzicht in de milieu hygiënische toestand van de te
bewerken bodem, het afgeven van een V&G plan ontwerpfase en/of het verrichten of laten verrichten van een asbestinventarisatie
door een hiertoe erkend en gecertificeerd asbest inventarisatiebureau (SC 540) en/of een bouwstoffenonderzoek.
8.6. Opdrachtgever is verplicht alle beletselen weg te nemen, alsmede opdrachtnemer in te lichten omtrent alle omstandigheden welke
tot gevolg hebben of kunnen hebben dat de opdrachtnemer niet in staat is de opdracht binnen de in artikel 5.1 bedoelde termijn van
uitvoering zo snel en goed mogelijk, alsmede zonder schade, uit te voeren.
8.7. Opdrachtgever draagt ervoor zorg dat het terrein waar de overeenkomst wordt uitgevoerd goed bereikbaar is volgens het inzicht van de
opdrachtnemer.
8.8. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor het schoonmaken en schoonhouden van de openbare weg voor, tijdens en na werkzaamheden
waarbij de openbare weg gebruikt wordt voor de werkzaamheden.
8.9. Indien door opdrachtgever aangeleverde materialen op enigerlei wijze vervuild blijken te zijn, waardoor opdrachtnemer extra kosten
moet maken, zijn de kosten voor rekening van opdrachtgever.
8.10. Door opdrachtgever aangedragen of in opdracht van opdrachtgever af te voeren zaken blijven eigendom en dus voor rekening en risico
van opdrachtgever.
8.11. Tenzij anders is overeengekomen is opdrachtgever verantwoordelijk voor het eventueel afvoeren van bij de uitvoering van de overeenkomst
vrijgekomen zaken zoals grond en afval.
8.12. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanleveren van gegevens over de (milieu) kwaliteit van de door opdrachtnemer te ontgraven
of te bewerken bodems, dan wel van het door opdrachtnemer te vervoeren materiaal.
8.13. De kosten van bemonstering en analyses van te ontgraven, te vervoeren, te bewerken of te storten zaken zijn voor rekening van de
opdrachtgever, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen.
8.14. Indien opdrachtnemer een medewerker ter beschikking stelt aan opdrachtgever, verstrekt opdrachtgever tijdig alle voor de goede uitvoering
van de opdracht relevante informatie, waaronder een accurate omschrijving van de werkzaamheden, de vereiste en gewenste
kwalificaties, de werktijden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de opdracht.
8.15. Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de medewerker als bedoeld in 8.14 bij de uitoefening van leiding en toezicht gedragen op
dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen personeel gehouden is.
8.16. Het is opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet toegestaan de medewerker op zijn beurt
aan een derde ter beschikking te stellen om onder leiding en toezicht van deze derde of een door deze aan te wijzen derde werkzaamheden
te verrichten.
8.17. Indien opdrachtgever niet heeft voldaan of kan voldoen aan zijn verplichtingen uit dit artikel, dient hij dit onmiddellijk, doch uiterlijk vijf
werkdagen voor aanvang van de overeenkomst, schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar te maken.
Oplevering van het werk
9.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
a. opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
b. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte
als opgeleverd beschouwd;
c. opdrachtnemer aan opdrachtgever schriftelijk heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na
de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;
d. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen
worden hersteld of na geleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
9.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed, dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer.
9.3. Keurt opdrachtgever het werk niet goed, dan zal hij opdrachtnemer in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren. Hij dient
opdrachtnemer hierbij een redelijke termijn te gunnen. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.
Losse verhuur materieel
10.1. Opdrachtnemer, zijnde verhuurder, verbindt zich het overeengekomen huurobject in goede staat ter beschikking te stellen voor de
overeengekomen huurperiode, gelijk de opdrachtgever, zijnde huurder, verplicht is het materieel aan te nemen met inachtneming van
de overeengekomen termijn en eventueel overeengekomen opzegtermijn.
10.2. Bij het in ontvangst nemen van het huurobject dient opdrachtgever zorgvuldig het huurobject op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid
te onderzoeken. Indien opdrachtgever daarbij gebreken of tekorten ontdekt, dient hij deze direct schriftelijk aan opdrachtnemer te
melden.
10.3. Opdrachtgever is verplicht het huurobject te gebruiken uitsluitend binnen het kader waarvoor het huurobject naar zijn aard geschikt is
en alleen voor het doel waarvoor het gehuurd is.
10.4. Opdrachtgever gebruikt het huurobject met het in acht nemen van de aanwijzingen, die opdrachtnemer hem door middel van instructieboeken
en dergelijke of anderszins verstrekt. Opdrachtgever verklaart voldoende ervaring en deskundigheid te hebben met
betrekking tot het huurobject.
10.5. Opdrachtgever inspecteert het huurobject doorlopend op de goede werking en, voor zover niet anders is overeengekomen, verricht hij
tijdig het benodigde dagelijks onderhoud voor behoud van de goede werking, één en ander conform de specificaties van de fabrikant.
10.6. De kosten van onderhoud en reparatie, alles voor zover deze het gevolg zijn van normale slijtage bij een behoorlijk gebruik in overeenstemming
met de bestemming, zijn voor rekening van opdrachtnemer.
10.7. Opdrachtgever treft alle redelijke maatregelen ter voorkoming van beschadiging, verlies en/of diefstal van het huurobject.
10.8. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd en hoe ook aan het huurobject toegebracht of ontstaan tijdens de
huurperiode. Na ontdekking van een gebrek, tekort of beschadiging aan het huurobject, zet opdrachtgever het gebruik ervan niet voort
dan na overleg met opdrachtnemer. Laat opdrachtgever (tijdig) overleg met opdrachtnemer na, dan komt of blijft schade als gevolg van
voortgezet gebruik voor rekening van opdrachtgever.
10.9. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, hoe dan ook genaamd en hoe ook door het huurobject toegebracht of ontstaan aan
zichtbare en niet-zichtbare roerende of niet-roerende zaken/eigendommen van derden (bv. ondergrondse kabels en leidingen).
10.10. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan of door het verhuurde tijdens transporten, dus ook tussentijds, die door of in
opdracht van opdrachtgever worden uitgevoerd, hoe en door wie dan ook ontstaan.
10.11. Opdrachtgever dient alle gebruikelijke maatregelen te nemen om diefstal van het huurobject te voorkomen. Ingeval van diefstal/vermissing
van het huurobject is opdrachtgever verplicht dit onmiddellijk na ontdekking aan opdrachtnemer te melden en van de diefstal
aangifte te doen bij het politiebureau. Opdrachtgever is aansprakelijk voor diefstal en verduistering van het huurobject.
10.12. Wanneer opdrachtnemer of diens gemachtigde de soort en het aantal gemaakte verhuururen op werkbonnen registreert, worden deze
wekelijks opgemaakt en door beide partijen voor akkoord ondertekend. Maakt opdrachtgever of diens gemachtigde geen gebruik van
de geboden gelegenheid tot ondertekening dan wordt opdrachtgever geacht zich met de inhoud van de werkbonnen te verenigen.
10.13. Het is opdrachtgever verboden het huurobject in huur, onderhuur, gebruik of anderszins aan derden ter beschikking te stellen zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.
10.14. Indien opdrachtgever het gehuurde object niet uiterlijk inlevert op de dag waarop de overeengekomen huurtermijn eindigt, is de opdrachtgever
aan de opdrachtnemer schadevergoeding verschuldigd die tenminste gelijk is aan de overeengekomen huursom. Daarbij
geldt dat elk deel van een dag als volledige dag wordt aangemerkt. Onverminderd het voorgaande behoudt opdrachtnemer het recht
om aanvullende schade op opdrachtgever te verhalen. Als het huurobject eerder wordt ingeleverd dan de dag waarop de huurtermijn
eindigt, heeft opdrachtgever geen recht op teruggave van huur.
10.15. Indien niet anders is overeengekomen zijn de prijzen van verhuur exclusief brandstofkosten en aan- en afvoerkosten.
10.16. Wanneer opdrachtgever het door hem gebruikte werkmaterieel verzekert, moet de aansprakelijkheidsverzekering voor het ingehuurde
materieel de opdrachtnemer in haar hoedanigheid van opdrachtgever/houder van het werkmaterieel, meeverzekeren. Opdrachtgever
verleent uitdrukkelijk en onherroepelijk toestemming aan opdrachtnemer om aan die verzekering rechten te ontlenen. Indien dit lid
niet wordt nagekomen of opdrachtgever een andere verplichting in dit artikel niet is nagekomen, en opdrachtnemer door een derde
aangesproken wordt tot het betalen van enige schadevergoeding, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer volledig te vrijwaren en
opdrachtnemer alles te vergoeden wat opdrachtnemer aan deze derde moet voldoen.
10.17. Opdrachtgever betaalt bij enig evenement in relatie tot het huurobject waarbij een beroep wordt gedaan op de verzekering van de
opdrachtnemer, het totale eigen risico en alle daaruit voortvloeiende schade.
Aansprakelijkheid
11.1. Behoudens voor zover sprake is van opzet of grove schuld is iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer uit welke hoofde of ter zake waarvan
dan ook, beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer
door de verzekeraar wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polis(voorwaarden) niet ten laste
van de verzekeraar is. Desgevraagd zal de opdrachtnemer over de (dekking van de) aansprakelijkheidsverzekering informatie verschaffen.
11.2. Indien opdrachtnemer geen aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten of de verzekeraar om wat voor reden dan ook geen dekking
verleent, is behoudens en voor zover sprake is van opzet of grove schuld, iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat gelijk
zal zijn aan het factuurbedrag (exclusief BTW) dat aan opdrachtnemer verschuldigd is geworden ingevolge de overeenkomst ter zake
waarvan de opdrachtnemer aansprakelijk is gesteld, met een maximum van € 10.000,-
11.3. Onder opzet of grove schuld in de zin van deze voorwaarden wordt verstaan opzet of grove schuld van de organen van de opdrachtnemer
of met de leiding van haar onderneming belaste personen, leidinggevende ondergeschikten daaronder mede begrepen.
Vrijwaring
12.1. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder mede
begrepen, die samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor opdrachtgever verricht, behoudens opzet of grove schuld
van opdrachtnemer en met inachtneming van hetgeen in artikel 12.2 is bepaald.
12.2. De vrijwaring geldt slechts voor het bedrag dat, om welke reden dan ook, niet door een aansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer
wordt uitgekeerd.
Reclames
13.1. Zichtbare gebreken dienen binnen 24 uur na feitelijke afgifte van de zaak of oplevering van het werk schriftelijk aan opdrachtnemer
gemeld te worden.
13.2. Overige gebreken dienen schriftelijk te worden gemeld binnen bekwame tijd nadat deze zijn ontdekt of redelijkerwijs hadden moeten
zijn ontdekt.
13.3. Na het verstrijken van deze termijnen vervalt het recht zich op het gebrek te mogen beroepen.
13.4. Het indienen van reclame heft de betalingsverplichting niet op.
13.5. Het is opdrachtnemer uitdrukkelijk toegestaan bij de uitvoering van de werkzaamheden af te wijken van een eerder uitgebracht advies,
verstrekt plan of tekening, aangezien dit advies, verstrekt plan of tekening een uitvoeringsplan is dat opgesteld is voor aanvang van de
werkzaamheden, en tijdens de werkzaamheden het soms dienstig kan zijn wijzigingen door te voeren.
13.6. Het recht op reclame verjaart na verloop van één jaar na beëindiging van de werkzaamheden of oplevering van het werk.
Betaling
14.1. Opdrachtnemer heeft het recht periodiek, dan wel na de voltooiing van het werk, te factureren.
Opdrachtnemer kan (gedeeltelijke) vooruitbetaling van de overeengekomen prijs verlangen. Tenzij een andere betalingstermijn is aangegeven
dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum op een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening,
alles zonder enig recht op korting, opschorting of verrekening.
14.2. Indien opdrachtgever niet binnen de termijn zoals genoemd artikel 14.1 heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een
nadere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtnemer heeft recht op vergoeding van de wettelijke handelsrente met ingang van de dag
waarop de betaling uiterlijk had moeten plaatsvinden.
14.3. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. opdrachtgever failliet is gegaan, surseance van betaling aanvraagt, of is toegelaten tot een schuldsanering;
c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever is gelegd;
d. de opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden;
e. de opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
15.1. Opdrachtnemer blijft eigenaar van alle geleverde of anderszins ter beschikking gestelde zaken, alsmede de daarmee tot stand gebrachte
werken, alsmede van nog te leveren zaken totdat de navolgende vorderingen zijn voldaan:
a. vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door opdrachtnemer aan opdrachtgever krachtens overeenkomst geleverde of te
leveren zaken, of
b. krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede
c. ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.
15.2. Opdrachtgever is verplicht zich te onthouden van iedere handeling die aan voornoemd eigendomsvoorbehoud afbreuk doet, zoals het
vestigen van een pandrecht, overdracht aan een derde, verkoop of montage.
15.3. Opdrachtnemer heeft een retentierecht op aan hem ter bewerking, reparatie of bewaring aangeboden zaken. In geval opdrachtnemer
daarop een beroep doet, vervalt dat recht niet door het stellen van zekerheid door opdrachtgever.
Privacy
16.1. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden door opdrachtnemer persoonsgegevens worden verstrekt aan opdrachtgever,
zullen deze gegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Algemene Verordening
Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.
16.2. Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen door opdrachtgever om de persoonsgegevens te beschermen
tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard
van de verwerking.
Rechtsforum
17.1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
17.2. Geschillen zullen worden beslecht door de plaatselijk bevoegde rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer. Het is opdrachtnemer
echter toegestaan zich te wenden tot de rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtgever.
17.3. Partijen kunnen schriftelijk een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.